โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2558

 ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – ม.4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  034-388575-7

********************************

***ข่าวสารโรงเรียน***

SWB 3 Week Study Tour

29/03 – 18/04/2015

At Royal Holloway University of London , UK

( by Oxford International  Education  Group  )

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รอง.อัจฉรียา   นันทศิริพล   089 – 8945369

ม.เจษฎา    สมบูรณ์   084 – 4569155

***************************************

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม  ขอร่วมแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณให้แก่

1.เด็กหญิงอาฒยา  ฐิติกุล นักเรียนระดับชั้น Gr.6/1 เป็นตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ  Zhang Lian Wei Cup ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่  1  แข่งขันระหว่างวันที่  13 – 15  สิงหาคม  2557

2. เด็กหญิงรักษ์สิริ  สิทธิ์รดาธนิสร  นักเรียนระดับชั้น  Gr.7/1 เป็นตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ  Zhang Lian Wei Cup ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  แข่งขันระหว่างวันที่  13 – 15  สิงหาคม  2557

************************************

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 2 คน

ที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ของผลการทดสอบ O-NET

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ดังรายวิชาต่อไปนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ด.ช. จิรันตน์  กิตติพงศธรชัย

2. วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม

ด.ญ.สวยสวรรค์  ชายเวอร์

 

** ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง **

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม  ขอร่วมแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณให้แก่

1.เด็กหญิงอาฒยา   ฐิติกุล นักเรียนระดับชั้น Gr.6/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

รายการ  Mercedes-Benz  Junior  golf  Championships  Asian  Masters  Final  2014

และได้เป็นตัวแทนในนามประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศจีน

2. เด็กชายธราเทพ   ตันธนวิกรัย นักเรียนระดับชั้น  KG.3/4

 ได้รับรางวัลชมเชยในระดับนานาชาติ ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ

Inter  Art  Competition  2012

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  ของประเทศไทย ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ

P-PAC  and  Global  Art  National  Competition  2013  

ในวันที่ 15 -17  พ.ย. 56 เด็กชายธราเทพ   ตันธนวิกรัย

ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศบาหลี

ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันประกวดวาดภาพที่ประเทศบาหลี

***********************************************************

 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ได้รับรางวัลระบบประกันคุณภาพภายในสภานศึกษา

ในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ดีมาก”

**************************************************************

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม มีผลการทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /2556

คะแนนเฉลี่ยรวม 8 วิชา เป็นลำดับที่ 3 ของโรงเรียนเอกชน

******************************************************************

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

( O-NET )

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2556 มีคุณภาพระดับเหรียญทองแดง

****************************************************************

ผลการตรวจติดตามประเมินผลการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

โดยต้นสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1

 เรื่อง   ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับปฐมวัยของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมระดับที่ได้อยู่ในระดับดีมาก

ระดับขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมระดับที่ได้อยู่ในระดับดีมาก

*******************************************************************