วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เปิดการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2543 เป็นโรงเรียนลำดับที่ 14 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ที่จัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือ Bilingual Program (Thai-English) โรงเรียนที่จัดระบบการสอนแบบสองภาษาเป็นที่นิยมของผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเด็กนักเรียนจะมีประสบกสรณ์จริงในการเรียนรู้จากการเรียนการสอนของครูซึ่งเป็นเจ้าของภาษา
ด้วยประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของอาจารย์พิบูลย์และอาจารย์เพ็ญศรี ยงค์กมล ที่ต้องการให้เด็กซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวิชาการดี เรียนรู้และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและไม่ต้องเดินทางไปเรียนในต่างประเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนจึงเป็นโรงเรียนหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ฯ ที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
สถานที่ ตั้งอยู่ณ เลขที่ 99 ถนนบางบอน3 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ปีการศึกษา 2543 ถือเป็นปีปฐมฤกษ์ของโรงเรียน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันร่มรื่นกว้างขวางบนเนื้อที่ กว่า 27 ไร่ ด้วยอาคารเรียน 5 ชั้น ขนาดกว้าง 17.5 เมตร ยาว 72 เมตร ที่สวยงามทันสมัยเริ่มดำเนินการสร้าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องเรียน 32 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องฉายภาพยนต์ ห้องนอนอนุบาล ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 14 x 40 เมตร ห้องอาหารและห้องพยาบาล บริเวณรอบอาคารเรียน ประกอบด้วย ซุ้มไม้เลื้อยบนโครงเหล็กทรงปิรามิด 2 ข้าง ของเสาธงที่เด่นสง่าอยู่หน้าอาคาร สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล 3 สนาม สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์และโรงอาหารขนาดใหญ่ รอบบริเวณโรงเรียนรายล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ทำห้อากาศบริสุทธิ์สดชื่นปราศจากมลพิษ


เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น Kg.3-Gr.5 และอนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,125 คน ครูไทยจำนวน 59 คน และครูต่างชาติ จำนวน 10 คน
มีพิธีเสกอาคาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2543 พระสังฆราช ยวงบอสโก มนัส จวบสมัย แห่งสังฆมณฑลราชบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้ขยายพื้นที่เป็น 57 ไร่ และได้สร้างอาคารเรียน 5 ชั้นหลังที่สอง เป็นอาคารรูปตัวยู เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องเรียนจำนวน 54 ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวีดีโอ ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ห้องนอนเด็กอนุบาล ห้องพระพุทธศาสนา ห้องพยาบาล ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร บริเวณโดยรอบอาคารเรียนประกอบไปด้วยต้นไม้ไทยหลายชนิดที่หาดูได้ค่อนข้างยากในปัจจุบัน ด้านข้างของอาคาร มีเรือนกาแฟ ซึ่งเป็นห้องปรับอากาศให้บริการผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลาน มีสนามบาสเกตบอลเพิ่มอีก รวมเป็น 6 สนาม และสระว่ายน้ำสำหรับเด็กอนุบาล ที่บริเวณใกล้สนามเด็กเล่นอาคาร 1
ในปีนี้มีการขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Gr.6) มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,541 คน ครูไทย 169 คน ครูต่างชาติ 44 คน มีพิธีเสกอาคาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2544 พระสังฆราช ยวงบอสโก มนัส จวบสมัย แห่งสังฆมรฑลราชบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

                                    

ปีการศึกษา 2545 ขยายพื้นที่เป็น 71 ไร่ สร้างอาคารหลังที่สาม เพื่อรองรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นภายในอาคารประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน 64 ห้อง ได้แก่ ห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องภูมิศาสตร์ ห้องวีดีโอ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล โดยรอบอาคารประกอบด้วย ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ความร่มรื่น พร้อมทั้งได้สร้างสนามบาสเกตบอลเพิ่มขึ้นรวมเป็น 8 สนาม สนามฟุตบอลเพิ่มเป็น 2 สนาม สนามเทนนิส 2 สนาม สนามกรีฑา 1 สนาม สร้างสนามเด็กเล่น อีก 1 สนาม ที่ด้านหลังอาคาร 2 มีสระว่ายน้ำ เพิ่มรวมเป็น 2 สระ เรือนไทย สำหรับการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมดนตรีไทย โรงอาหาร สวนสมุนไพร ซุ้มไม้เลื้อย สำหรับพักผ่อน ไว้ที่บริเวณด้านหลังอาคาร 2 เพิ่มประตูทางเข้า – ออก อีกหนึ่งทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการรับส่งบุตรหลาน
         ปีนี้โรงเรียนขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Gr.7) มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,685 คน ครูไทย 245 คน ครูต่างชาติ 71 คน
         มีพิธีเสกอาคารเรียน       เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545     คุณพ่อสิทธิพล     พานิชอุดม แห่งสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

                      

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ขยายพื้นที่เป็น 75 ไร่ สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 3 หลัง ดังนี้
         1) อาคาร 4 เป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียน ชั้นล่างและชั้น 2 เป็นห้องเรียน ชั้น 3 เป็นห้องนอนของนักเรียนชั้น Fc.1
         2) อาคาร 5 เป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้น Kg.3 จำนวน 10 ห้องเรียน
         3) อาคาร 6 เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นที่ 1-3 ใช้เป็นอาคารเรียนปฏิบัติการดนตรี (ดนตรีปฏิบัติ) ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลแยกประเภทเครื่องดนตรี ตามที่นักเรียนสนใจเลือกเรียน ประกอบด้วยห้องเรียนขิม ห้องเรียนระนาด ห้องเรียนซอ ห้องเรียนเปียโน ห้องเรียนกีตาร์ ห้องเรียนเครื่องเป่าชนิดต่างๆ ชั้นที่ 4 เป็นหอพักของนักเรียนประจำ
         4) ห้องประชุม เป็นห้องปรับอากาศ ขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 2,000 คน ในปีนี้โรงเรียนขยายการเรียนการสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Gr.8) มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 4,678 คน ครูไทย 304 คน และครูต่างชาติ จำนวน 124 คน
ทำพิธีเสกอาคารเรียนเมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2546 มีพระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต แห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ปีการศึกษา 2547 เปิดทำการสอนในระดับชั้น Fc.1-Gr.9 (อนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 5,406 คน ครูไทยจำนวน 441 คน ครูชาวต่างชาติ 169 คน ได้ขยายพื้นที่เป็น 100 ไร่ สร้างอาคารเพิ่มอีก 2 หลัง ดังนี้
         1) อาคาร 7 เป็นอาคาร 7 ชั้น ขนาด 55 ห้องเรียน
         2) อาคาร 8 เป็นอาคาร 3 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้น Kg. 3
         พิธีเสกอาคารเรียนเมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พระสังฆราชลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต แห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ปีการศึกษา 2548 สร้างอาคารเพิ่มอีก 4 หลัง ดังนี้
         1) อาคาร 9 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ใช้สำหรับกิจกรรมการพักแรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ฯ
         2) ห้องประชุม 2 เป็นห้องประชุม 3 ชั้น ขนาดบรรจุ 2,500 คน
         3) หอพักนักเรียนประจำชาย เป็นอาคาร 3 ชั้น
         4) หอพักนักเรียนประจำหญิง เป็นอาคาร 2 ชั้น
         (รับนักเรียนประจำชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
         ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดการเรียนการสอน 5 แผนการเรียน คือ
         1. แผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
         2. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
         3. แผนการเรียนวิชาอังกฤษ – ภาษาจีน
         4.แผนการเรียนวิชาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
         และในแผนก Mini – Bilingual เปิดแผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
         ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน มีนักเรียน 6,036 คน ครูไทย 517 คน และครูต่างชาติ 160 คน ทำพิธีเสกอาคารเรียนเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ แห่งสังฆมณฑลราชบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ปีการศึกษา 2549 สร้างอาคาร SANCTA CECILIA เป็นอาคารสำหรับการเรียนการสอน และฝึกซ้อมวิชาดนตรี มีพิธีเสกอาคารเมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ แห่งสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
         ในปีการศึกษานี้ ได้เปิดทำการสอน ในระดับชั้น Fc.1-Gr.11 (อนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ) มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 6,528 คน ครูไทยจำนวน 546 คน ครูต่างชาติ 148 คน

ปีการศึกษา 2550 สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร 11) เพิ่มอีก 1 หลังเป็น อาคาร 4 ชั้น มีพิธีเสกอาคารเรียนเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ แห่งสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธาานในพิธี
         ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้น Fc.1-Gr. 12 (อนุบาล1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 7,251 คน ครูไทยจำนวน 579 คน ครูชาวต่างชาติ 154 คน โดยในระดับช่วงชั้นที่ 4 เปิด การเรียนการสอนใน 6 แผนการเรียน คือ
         1. แผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
         2. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
         3. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
         4. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
         5. แผนการเรียนวิชาอังกฤษ – ศิลปกรรม
         6. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ดนตรี
         และในแผนก Mini – Bilingual เปิดแผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

ปีการศึกษา 2551 สร้างอาคาร 12 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 17 ห้องเรียน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ภายในอาคารประกอบด้วย
         – ห้องเรียน 10 ห้อง
         – ห้องนอน 6 ห้อง
         – ห้อง Mini Theater 1 ห้อง
         ในปีการศึกษา 2551 นี้ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 7,472 คน ครูไทยจำนวน 580 คน ครูต่างชาติ 160 คน โดยในระดับช่วงชั้นที่ 4 เปิดการเรียนการสอนเพิ่มเป็น 7 แผนการเรียน คือ
         1. แผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
         2. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
         3. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
         4. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
         5. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
         6. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม
         7. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ดนตรี
         และในแผนก Mini – Bilingual เปิดแผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

ปีการศึกษา 2552 สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 13 ห้องเรียน และห้องประกอบการ 5 ห้อง โดยใช้ชื่อว่า “Bosco Building” ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 8,024 คน ครูไทยจำนวน 634 คน ครูต่างชาติจำนวน 172 คน

ปีการศึกษา 2553 สร้างอาคาร 3 ชั้น เป็นส่วนต่อเติมจากอาคาร 3 เดิม ชั้นที่ 2 – 3 เป็นห้องเรียนปฏิบัติการของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – อุตสาหกรรมบริการ ชั้นล่างเป็นห้องอาหารปรับอากาศ ปีการศึกษานี้ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 8,149 คน ครูไทยจำนวน 698 คน ครูต่างชาติ 182 คน ในระดับช่วงชั้นที่ 4 เปิดการเรียนการสอนใน 9 แผนการเรียน คือ
         1. แผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
         2. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
         3. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
         4. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
         5. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
         6. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม
         7. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ดนตรี
         8. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – อุตสาหกรรมบริการ
         9. แผนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (Mini Bilingual)

ปีการศึกษา 2554 สร้างอาคารเรียน 4 ชั้นเป็นอาคารเรียนสำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน IEP (Integrated English Program) ตั้งแต่ระดับชั้น Kg.3 – Year 8 และจะขยายเพิ่มปีละ 1 ชั้น จนถึง Year 12 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) เพิ่มสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก และสนามกีฬากลางบอสโก มีพิธีเสกอาคารเมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 สังฆราช ยอร์น บอสโก ปัญญา กิจเจริญ แห่งสังฆฆณฑลราชบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในระดับช่วงชั้นที่ 4 เปิดการเรียนการสอนใน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – สื่อสารมวลชนเพิ่มจากเดิมอีก 1 แผนการเรียน ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 8,412 คน ครูไทย 624 คน และครูต่างชาติ 181 คน

ปีการศึกษา 2555 ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 8,391 คน ครูไทยจำนวน 605 คน ครูต่างชาติ 156 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 แผนกคือ แผนกสามัญ (Mini Bilingual Programme) แผนกสองภาษา (Bilinaual Programme) และแผนก IEP (Integrated English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดการเรียนการสอน “โครงการเสริมสร้างอัจฉริยภาพ (Talent Project) 4 โครงการ

         1. โครงการเสริมสร้างด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
         2. โครงการเสริมสร้างด้านภาษา
         3. โครงการเสริมสร้างด้านศิลปกรรม
         4. โครงการเสริมสร้างด้านดนตรี

ในระดับช่วงชั้นที่ 4 เปิดการเรียนการสอน ใน 10 แผนการเรียน คือ
         1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
         2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
         3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
         4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส
         5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
         6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม
         7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ดนตรี
         8. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – อุตสาหกรรมบริการ
         9. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – สื่อสารมวลชน
         10. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (Mini Bilingual)

ปีการศึกษา 2556 ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 8,188 คน

ครูไทยจำนวน 582 คน ครูต่างชาติ จำนวน 159 คน นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นที่ 7 จำนวน 534 คน

ปีการศึกษา 2557 ในปีการศึกษา มีการก่อสร้างอาคารเรียนนานาชาติ เพิ่มขึ้น ณ บริเวณใกล้สนามกีฬาบอสโก ปรับปรุงค่ายลูกเสือสารสาสน์ โดยการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 7,816 คน ครูไทย 527 คน ครูต่างชาติ 147 คน มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นที่ 8 จำนวน 506 คน

ปีการศึกษา 2558 ในปีการศึกษา มีการก่อสร้างค่าลูกเสือเพิ่มขึ้น ณ บริเวณใกล้สนามบอสโก ปรับปรุงค่าลูกเสือสารสาสน์ โดยการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ในปีการศกึษานี้มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 7,666 คน ครูไทย 515 คน ครูต่างชาติ 147 คน มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นที่ 9 จำนวน 549 คน

ปีการศึกษา 2559 ในปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 7,288 คน ครูไทย 479 คน ครูต่างชาติ 169 คน และ มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 10 จำนวน 477 คน