วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรม Science Lab. : Transport of plant by osmosis and nutrients by diffusion to different parts of the plant.

ทดลองวิทย์ : การลำเลียงน้ำของพืช โดยกระบวนการ ออสโมซิส (Osmosis) และธาตุอาหารต่างๆ โดยการแพร่ ไปยังส่วนต่างๆ ของพืช

ที่มา : Link