วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

ภาพกิจกรรม จิตอาสา : สร้างเครือข่ายพัฒนาตนเอง เปิดใจเรียนรู้

VOLUNTEER SPIRIT “❤🤝 💟 จิตอาสา : สร้างเครือข่ายพัฒนาตนเอง เปิดใจเรียนรู้

❤️สร้างพลังบวก❤️ รู้จักรักตัวเองให้เป็น เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น ปันเวลา…แชร์ความสุข….สู่สังคม

ภาพเพิ่มเติม