วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิร่วมกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ภายใต้โครงการ Sarasas Youth Leadership Network Camp

🏫โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 🎯จัดกิจกรรมตามนโยบายของ ดร.สุทธิ​พงศ์​ ยงค์กมล นายกสภา​สถาบัน​เทคโนโลยี​แห่งสุวรรณภูมิ​และประธานคณะกรรมการ​บริหารงาน​วิชาการ โรงเรียน​ในเครือ​สาร​สาสน์​ ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Sarasas Youth Leadership Network Camp

🗣️โดยทีมวิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้ ประธานในพิธี ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์และคณะกรรมการบริหารวิชาการ โรงเรียนในเครือฯ ได้กล่าวเปิดงานและสร้างแรงบรรดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนกว่า33สถาบันการศึกษาให้เป็นเยาวชนที่มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก