วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน

🙏ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ขอขอบคุณ 🌟 รศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 🌟 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 🎯 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน

ที่มา : link