วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

🏆🎉Congratulations” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง🎉🏆 ที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชา คณิตศาสตร์ – เด็กชายพนธกร สุวรรณสาครกุล Year 6/2

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชา ภาษาอังกฤษ

เด็กชายสุว ศรีเจริญ Year 6/3

– Ms. Hao Qing Duan Year 6/3

– เด็กหญิงอภิชญา ตั้งนภเกตน์ Year 6/3